fbpx

นโยบายการคืนและยกเลิกคำสั่งซื้อ


เงื่อนไขการเปลี่ยน – เคลมสินค้า

 • ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
 • ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ https://goriny.com หมายเลขโทรศัพท์ 086-354-1416 , 02-022-8577 ก่อนทุกครั้ง
 • GORINY จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที
 • ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้

 • จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
 • จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต

ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมายังฝ่าย Call Center https://goriny.com หมายเลขโทรศัพท์ 086-354-1416, 02-022-8577 เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก GORINY แล้ว ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่ร้านได้ หรือ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับทางร้านค้า

*** เงื่อนไขรับประกัน ***

เพื่อผลประโยชน์ของท่าน หากท่านพบจุดบกพร่องหรือเสียหาย กรุณาติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบสั่งซื้อสินค้า

รายการต่อไปนี้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 • ข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิต ทำให้โครงสร้างที่นอนยุบตัว
 • กรณีที่ท่านได้รับการเปลี่ยนโครงสร้างที่นอนใหม่ ระยะเวลาการรับประกันให้ยึดจากวันที่บันทึกในใบรับประกันเดิม

รายการต่อไปนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 • สินค้าได้รับการแก้ไขดัดแปลงเองจากลูกค้า
 • สินค้าถูกพับ หัก งอ จากการเคลื่อนย้ายของทางลูกค้าผิดวิธี
 • สินค้าชำรุด เสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือการเสียหายเพราะสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นๆ
 • ภัยธรรมชาติ และการเก็บที่นอนในที่ไม่เหมาะสม เช่น ความชื้นสูงทำให้เกิดเชื้อรา, สถานที่แสงแดดส่อง / น้ำ ทำให้เกิดการแปลงแปลงคุณสมบัติของวัสดุ
 • ผ้าหุ้มที่นอน เลอะ เปื้อน ขาด เนื่องจากขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษาของลูกค้า

ขั้นตอนการดำเนินการ


Scroll to Top